Добавить новость
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizerLetí na nás UFO, báli se v noci Češi. Vyplašila je stovka zařících objektů

6
Letí na nás UFO, báli se v noci Češi. Vyplašila je stovka zařících objektů

Navštívili nás mimozemšťané? "Před jedenáctou večer jsme já a tři další svědci na obloze spatřili jev, který si nedokážeme vysvětlit jinak, než že se jedná o UFO," napsala TN.cz čtenářka Věra.

 

Noční oblohu v noci na sobotu zaplavily desítky zářících objektů. Strach vyvolaly v nejednom člověku. "Nikdy jsme nic takového neviděli. Bylo to fascinující a strašidelné zároveň," doplnila paní Věra.

 

To stejné hlásil i pan Michal z Karlových Varů. "Pozorovali jsme přibližně 100 letících objektů v pravidelných odstupech za sebou. O tomto jevu není žádná informace," lámal si hlavu. Petr z Plzně se zase domníval, že se jednalo o stovku letadel.

 

 

 

Milovníci záhad budou zklamaní, nic z toho totiž není pravda. Jednalo se o další várku družic projektu Starlink společnosti SpaceX amerického miliardáře Elona Muska a nebylo jich 100, nýbrž přesně 60.

 

Na oběžnou dráhu jich má postupně vystoupat téměř 12 tisíc. Jejich úkolem bude pokrýt celý svět kvalitním připojením k internetu.

 

Muskova firma jich od roku 2019 zatím vypustila přibližně 1600, takže potrvá ještě dlouhou dobu, než se nad naše hlavy dostanou všechny. Další raketa by měla satelity vynést už v sobotu 15. května.

 

Podívejte se, jak raketa vynášela družice na oběžnou dráhu v únoru:

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city