Добавить новость
19 апреля 2021 года
Russian.city
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Τουρκία : Μπαράζ προκλήσεων από την Άγκυρα στη σκιά της κόντρας Δένδια – Τσαβούσογλου

H Τουρκία κάνοντας χρήση του παράνομου μνημονίου με την Λιβύη, με μία πρωτοφανή κίνηση που δείχνει τον εκνευρισμό της γειτονικής χώρας... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Capital.gr 

Το άδειο μεσαίο κάθισμα στα αεροπλάνα μόλις τελείωσε

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα ως προς το πώς να δελεάσουν τους επιβάτες να επιστρέψουν στο αεροπλάνο εν μέσω αρκετά λογικών φόβων για μόλυνση από τον κορονοϊό, ειδικά σε μια εποχή που πολλοί από εμάς έχουν ξεφύγει από τη συνήθεια των αεροπορικών ταξιδιών. Η μείωση των ναύλων είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, διότι μπορεί να οδηγήσει τους πελάτες να αντιμετωπίζουν τις εκπτωτικές τιμές ως κανονικές.

Capital.gr 

Συγκοινωνούντα δοχεία

Ό,τι τονώνει το εθνικό μας φρόνημα, σε μια περίοδο ιδίως τέτοιας κόπωσης και ανασφάλειας για το μέλλον, είναι καλοδεχούμενο. Ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι δεν θα έχει ουσιαστικό, χειροπιαστό αντίκρυσμα. Ο Ν. Δένδιας στάθηκε απέναντι στον Μ. Τσαβούσογλου με αυτοπεποίθηση, με παρρησία και με φλέγμα. Ξέπλυνε στην Άγκυρα δυό ντροπές. Τη μια ελληνική. Την άλλη ευρωπαϊκή. "Η διπλωματία δεν ασκείται σε συνεντεύξεις τύπου!" ενίστανται ορισμένοι.

Capital.gr 

Οι ασυγκράτητες

Ανηλεής είναι πλέον ο συνεχόμενος βομβαρδισμός επιχειρηματικών νέων από τον όμιλο Mytilineos, φτάνοντας ορισμένες φορές να προκαλεί ακόμα και "ουρά" στα προς ανάγνωση άρθρα των επεκτατικών κινήσεών του σε στρατηγικούς ελληνικούς αλλά και παγκόσμιους στόχους της ενεργειακής μετάβασης. Η άκρως θετική κινητικότητα που καταγράφει έχει αφήσει άφωνους ακόμα και τους πιο "δύσκολους" επενδυτές. Γράφει ο Απόστολος Μάνθος.

Capital.gr 

Επιλογή του καθενός είναι

Η πανδημία χτυπά βάναυσα, ολόκληρη την Ελλάδα. Μερικές χιλιάδες ασυνείδητοι όμως, επιλέγουν να θέτουν σαν προτεραιότητα, την ικανοποίηση του εγώ τους.

Capital.gr 

O Ερντογάν βρήκε τοίχο αλλά...

Ο τρόπος που αντιμετώπισε ο ξένος τύπος τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ Δένδια - Τσαβούσογλου αν μη τι άλλο, θα πρέπει να μας προβληματίσει.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city