Добавить новость
19 апреля 2021 года
Moscow.media
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Aleksej Navalnyjs tillstånd kritiskt


Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Sverigesradio 

SKR kräver tydligare covidregler för gravida

  • Det är svårt att bedöma covid-19-risker för anställda som är gravida – arbetsgivare gör olika bedömningar på arbetsplatser som liknar varandra, menar Sveriges kommuner och regioner, SKR.
  • “Det skapar onödig oro, både hos de gravida och cheferna som ska göra bedömningarna”, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitik på SKR.
  • Organisationen kräver att kriterierna ska förtydligas i en skrivelse som man skickat till Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Читать дальше...

SvD 

Superligan bekräftar sina planer

De tolv lagen i den nya "superligan" i fotboll går vidare med sina planer, trots hot om att stängas ute från all annan nationell och internationell fotboll. I potten ligger många miljarder kronor.

Svt.se 

Bolsonaro hårt pressad av coronakrisen

Brasiliens Jair Bolsonaro är hårt pressad på grund av sin hantering av coronapandemin. Presidentens målsättning att begränsa restriktionerna så mycket som möjligt för att rädda landets ekonomi står i skarp kontrast mot det faktum att 4000 brasilianare dör på grund av covid-19 – varje dag.

Svt.se 

SVT:s korrespondent: ”Brasilien i en brutal andra våg”

Läkare utan gränser beskriver situationen i delar av Brasilien som en humanitär katastrof, där vården saknar både medicin, sjukhusplatser och en nationell strategi mot pandemin.  – Det är också därför vi sett så stora politiska konflikter mellan presidentmakten och regionala politiker som vill införa restriktioner för att bromsa smittspridningen, säger SVT:s latinamerikakorrespondent Tigran Feiler.

SvD 

5 enkla övningar som motverkar knäartros

Har du knäartros? Då är det viktigt att vara stark runt knäleden. Sara Schönbeck visar fem enkla rehab-övningar. Följ Fysio­terapeuterna så får du en verktygs­låda för hemmaträning.

SvD 

Expert: Så undviker du nybörjarmissar i padel

”Snabba ben, lugna svingar” är Sandra Örtevalls mantra. Hon är före detta elittennisspelare som sadlade om och nu rankas nia i padel i Sverige. Här ger hon sina bästa tips hur du undviker nybörjarmisstagen.

Sverigesradio 

Rysslands svar: Utvisar 20 tjeckiska diplomater

  • Ryssland har svarat med samma mynt efter att Tjeckien i helgen utvisat 18 ryska diplomater.
  • 20 tjeckiska diplomater måste nu lämna Ryssland under måndagen.
  • Tjeckien anklagar de 18 ryssarna för att vara spioner och att de varit delaktiga i ett sprängdåd för sju år sedan

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city