Добавить новость
23 января 2021 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Modernas vaccin inte verkningslöst


Топ новостей последнего часаВсе новости

Январь
2021

Новые комментарии

Sverigesradio 

Sverige får färre doser av Astra Zenecas vaccin – “Bättre än inget”

 • Läkemedelsföretaget Astra Zeneca kommer att leverera färre doser vaccin än planerat till Sverige.
 • Sverige får 700 000 doser i stället för en miljon.
 • Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till Ekot: "Naturligtvis är det ett avbräck, men det är bättre än noll doser".

Sverigesradio 

Boris Johnson: Ny covidvariant verkar vara dödligare

 • Den nya variant av coronavirus som spridits  i Storbritannien de senaste veckorna är inte bara mer smittsam utan också sannolikt mer dödlig visar nya beräkningar.
 • I Storbritannien riskerar 10 av 1000 60-åringar som smittats med den ursprungliga varianten att dö, medan 13-14 av 1000 riskerar att dö som fått den nya varianten.
 • Dock finns nu finns det inledande tecken på förbättrat läge i landet.

Sverigesradio 

Finland begränsar inresor

 • Finland skärper nu restriktionerna för inresa till landet. Bland annat ska alla som reser in i landet coronatestas.
 • Det meddelar statsminister Sanna Marin efter regeringsförhandlingar på fredagen.
 • Hör Ekots Östersjökorrespondent Lubna El-Shanti. 

Sverigesradio 

Nissan satsar vidare i Storbritannien efter brexit

 • Biltillverkaren Nissan lovar nu att fortsätta satsa på sin stora bilfabrik i Storbritannien även efter brexit, detta efter att Storbritannien och EU till slut kom fram till ett frihandelsavtal.
 • Nissanfabriken i Sunderland anställer omkring 7000 personer och upp mot 70 000 arbetstillfällen i området sägs på något sätt vara knutet till bilfabriken.
 • Nissan ska nu även förlägga tillverkningen av batterier till sina elbildsmodeller som säljs i Europa i Sunderland.

Sverigesradio 

Osäkerheten ökar om sommar-OS

 • Frågetecknen kring sommar-OS i Tokyo blir fler och fler.
 • Nya mediauppgifter om att den japanska regeringen vill ställa in spelen på grund av pandemiläget, men det tillbakavisas av de styrande.
 • Men smittkurvorna pekar åt fel håll och vaccineringarna har ännu kommit igång. Dessutom är det folkliga motståndet mot OS stort enligt opinionsmätningar.

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час