Добавить новость
19 апреля 2021 года
Новости России
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer


Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог


Знакомства онлайн

Первые новости сегодня

Çehiýa 2014-nji ýyldaky partlamany rus agentlerinden görüp, 18 rus diplomatyny kowýar

Aňtaw gullugy rus harby agentlerini 2014-nji ýylda uly ok-däri ammarynda bolan partlama bilen baglanyşdyrandan soň... Читать дальше...

Топ новостей последнего часаВсе новости

Апрель
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новые комментарии

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedow aradan çykdy

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 88 ýaşly kakasy Mälikguly Berdimuhamedow 18-nji aprelde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet eýeçilgindäki habar serişdeleri Mälikguly Berdimumedowyň 89 ýaşynyň içinde aradan çykandygyny habar berdi. Ölüm ýagdaýy we jaýlanyş çäreleri barada habar berilmedi. Döwlet TW-si prezidentiň kakasynyň ölümi barada sagat 21:00-da başlanýan "Watan" habarlar programamsynda habar berdi. "Türkmenistan Altyn asyr" saýty "bu ajy habaryň tutuş türkmen halky tarapyndan... Читать дальше...

Azathabar.com 

Çehiýada COVID-19 ýokuşanlaryň sany 1,600,341, ölenleriň sany 28,396 boldy

Çehiýada koronawirus ýokuşanlaryň sany, resmi maglumata görä, 18-nji aprelde 1,600,341 bolsa, ölenleriň sany 28,396 boldy. Ýurtda 2,423,00 töweregi adama sanjym berildi, 847,000 adam iki doza waksina aldy. Adatdan daşary ýagdaý 12-nji aprelde soňlanan hem bolsa, käbir çäklendirmeler saklanyldy. Bäşinji klasa çenli çagalara hepdede iki gezek synagdan geçip, maska geýip, mekdebe gezekli görnüşde gaýdyp barmaga rugsat berilýär. Gijeki komendant sagady ýatyryldy we indi adamlara ýurt içinde erkin syýahat etmäge rugsat berilýär. Читать дальше...

Azathabar.com 

Häkimiýetler we işsiz sürüjiler arasyndaky 'sowuk uruş' maşgalalary köseýär

“Lebap sebitiniň etraplarynyň arasynda ýolagaçy gatnadýan döwlet awtobuslarynyň köpüsi indi iki-üç ýyl bäri ýola çykmaýar, sebäbi olar döwük, ätiýaç şaýlary bolsa ýok ýa-da sürüjileriň 'zapças' satyn almak mümkinçiligi örän çäkli, olaryň gazanjy hiç zada ýetmeýär” diýip, habarçy aýtdy.

Azathabar.com 

Lukaşenka özüniň kast ediş dildüwüşiginiň nyşanasy bolandygyny aýdýar

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenka özüniň ABŞ tarapyndan goldanýan kast ediş dildüwüşiginiň nyşanasy bolandygyny öňe sürdi, rus aňtaw gullugy bolsa şu hepde Moskwada tussag edilen iki belaruslynyň bu niýet bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Lukaşenka 17-nji aprelde aýdan sözlerindäki aýyplamalary tassyklaýan subutnama getirmedi. ABŞ resmileri bu aýdylýanlara bada-bat jogap bermedi. Emma Belarusyň esasy howpsuzlyk gullugy bolan KGB bu aýdylýan dildüwüşigi geçen tomus belarus bilermenleriniň we birnäçe... Читать дальше...

Azathabar.com 

Lukmanlar alada bildirensoň, Baýden Nawalnynyň ýagdaýyny 'düýpden adalatsyz' atlandyrýar

Lukmanlar we Nawalnynyň metbugat wekili onuň açlyk yglan etmegi netijesinde gutulgusyz ölüm bilen ýüzbe-ýüz durandygyny duýdurandan soň, ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden tussaglykdaky kreml tankytçysy Alekseý Nawalnynyň ýagdaýyny "adalatsyzlyk" hökmünde häsiýetlendirdi. Baýden 17-nji aprelde Delawer ştatynyň Wilmington şäherinde žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde "Bu düýbünden adalatsyz we düýbünden ýerliksiz" diýdi. Şahsy lukmanynyň we ýanyna barmak üçin rugsat sorap, Orsýetiň Federal türme... Читать дальше...

Azathabar.com 

Çehiýa 2014-nji ýyldaky partlamany rus agentlerinden görüp, 18 rus diplomatyny kowýar

Aňtaw gullugy rus harby agentlerini 2014-nji ýylda uly ok-däri ammarynda bolan partlama bilen baglanyşdyrandan soň, içaly bolmakda aýyplap, Çehiýa 18 rus diplomatynyň ýurtdan çykmagyny buýurdy. Premýer-ministr Andreý Babiş 17-nji aprelde bu diplomatlaryň ýurtdan çykarylmagy baradaky kararyň Çehiýanyň aňtaw we howpsuzlyk gulluklaryndan alnan "ikuçsyz subutnamalar" esasynda kabul edilendigini, Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň 29155 bölüminiň agzalarynyň Wrbetisedäki ok-ýarag ammarynda 2014-nji ýylda... Читать дальше...

Azathabar.com 

TOPH-yň owgan bölüminiň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky konsepsiýa gol çekildi

Türkmen DIM-i Türkmenistan bilen Owganystanyň  Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň owgan böleginiň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky howpsuzlyk konsepsiýasyna  gol çekendigini habar berýär. 15-nji aprelde “TAPI Pipeline Company Limited” paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde geçirilen duşuşyga “Türkmengaz” döwlet konserninden M.Amanow, Owganystandaky türkmen Ilçisi H.Öwezow we Owganystanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary E.Ebad gatnaşyp... Читать дальше...

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе

Топ новостей на этот час

Russian.city