Добавить новость
Новости сегодняPrymula navrhne uzavřít obchody. Zůstat mají potraviny a drogerie

5

Ministr zdravotnictví Roman Prymula má vládě na jejím dopoledním zasedání navrhnout, aby se uzavřely obchody a služby, například tedy kadeřnictví. Konkrétní podobu návrhu ministr ještě v úterý večer ladil na jednání s hygieniky, uvedl portál Seznam Zprávy.

 


Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý řekl, že zavedená opatření nejsou účinná. "Situace v naší republice není jednoduchá. Máme zde stále prudký nárůst nakažených osob. Stále nevidíme pozitivní dopad opatření, které jsme zavedly během minulých týdnů,“ uvedl Prymula.

 

 

K úterní 18. hodině v České republice přibylo 6814 případů nákazy koronavirem. Aktivních případů je více než 111 tisíc. Úterní čísla jsou nejvyšším večerním přírůstkem. Dosud byl nejvyšší večerní nárůst ve středu, kdy bylo odhaleno 5679 případů.

 

Mimořádná schůze vlády se uskuteční ve středu formou videokonference, která začne v 8:00. Tisková konference je plánovaná na 9:30.

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе
Топ новостей на этот час