Добавить новость
Новости сегодняZemanův mluvčí mlží o 28. říjnu, o výjimce rozhodne tajný dokument

1

Prezident Miloš Zeman se domnívá, že přerušit tradici a neudělit 28. října státní vyznamenání by bylo ostudné. Uspořádání ceremoniálu na Pražském hradě by ale bylo v rozporu se současnými vládními nařízeními proti šíření koronaviru. Akce by musela dostat výjimku.

 

Zda se událost příští týden opravdu uskuteční, se zatím na Hradě neví. "O aranžmá 28. října doposud není rozhodnuto. Stane se tak nejpozdějí začátkem příštího týdne," řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

 

Na dotaz, kdo bude mít konečné slovo, nechtěl odpovědět. "Vyčkejte si, až oficiálně oznámíme podrobnosti. Do té doby nebudu poskytovat dílčí komentáře," prohlásil.

 

 

Pražská hygienická stanice o 28. říjnu přímo rozhodovat nebude. "My nejsme kompetentní udělovat jakékoliv výjimky z krizového opatření vlády," řekl TN.cz její mluvčí Zbyněk Boublík. Hygienici ale na žádost ministerstva zdravotnictví k zamýšlené akci na Hradě vypracovali "dílčí, odborné, výhradně vnitroresortní neveřejné stanovisko".

 

'); $('#pollForm13271').addClass('already_voted'); if ($(".site_id_107000").length > 0) { $.pigeon().showError('Už jste hlasoval(a).', {'fade': 2}); } } $('#pollForm13271 .pollLegend').text('Děkujeme za hlasování!'); $('#pollForm13271 .pollLegend').addClass('thanks'); if (submitCount >= 0) { $('#pollForm13271').addClass('already_voted'); $('input.answer', $form).attr('disabled', true).hide(); } } }); return false; }); var statsUrl = "/ajax/box/Poll_PollAndResults/ajaxStats/?id=13271", pollId = 13271 ; $.get(statsUrl, function(data){ //console.log(data); if (!data.success) { return; } $("#poll"+pollId+"Sum").text(data.data.pollSum); $("#poll"+pollId+"MaleSum").text(data.data.pollSumMale); $("#poll"+pollId+"FemaleSum").text(data.data.pollSumFemale); for (var i in data.data.answers) { var answer = data.data.answers[i]; $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"Sum").text(answer.sum); $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"Bar").css('width', answer.sumPercentage+'%'); $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"Percentage").text(answer.sumPercentage); $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"MaleSum").text(answer.sumMale); $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"Title").text(''); $("#poll"+pollId+"answer"+answer.id+"FemaleSum").text(answer.sumFemale); } },'json'); }); })(jQuery);

Anketa

Souhlasíte s udělováním státních vyznamenání epidemii navzdory?

Hlasovalo 133 lidí.

Právě resort, v jehož čele stojí Roman Prymula (za ANO), je oprávněn konání ceremonie udělování státních vyznamenání povolit, anebo zakázat. A učiní tak na základě stanoviska pražské hygieny.

 

"Ministerstvo zdravotnictví si k ceremoniím spojených s datem 28. října vyžádalo stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým je Hygienická stanice hlavního města Prahy," potvrdil mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

 

 

Z jeho vyjádření však vyplývá, že se stanoviskem nikdo z resortu zatím nezabýval, přestože o něm hygiena informovala už 16. října. "Následně se s materiálem ministerstvo zdravotnictví seznámí a rozhodne, zda tato událost dostane výjimku z opatření, které se na konání hromadných akcí momentálně vztahuje," doplnil Berka.

 

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se prezidentovi minulý týden na zámku v Lánech pokoušeli ceremoniál rozmluvit. Zeman si na něm trvá, přistoupil ale na to, že by proběhl v omezeném režimu. Definitivní rozhodnutí ale musí udělat Prymulovo ministerstvo.

Читайте на 123ru.net

Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе
Топ новостей на этот час